Warunki umów, dostaw i płatności

Spis treści:
1. Postanowienia ogólne
2. Definicje i zakres obowiązywania
3. Zakres zawarcia umowy
4. Formy, projekty, wzory i ich koszty
5. Terminy dostaw, przesunięcie terminów dostaw, niemożność dostarczenia.
6. Wysyłka i przejęcie ryzyka
7. Cena - zapłata
8. Zastrzeżenie prawa własności
9. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja
10. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
11. Miejsce wykonania, Sąd właściwy i obowiązujące prawo

1. Postanowienia ogólne

 • Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji produkcji, sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych wyprodukowanych i dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 • Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot. 
 • Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. 
 • Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej- Klienta zamawiającego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

2. Definicje i zakres obowiązywania

 • Określenia: „OWSiD”, „OWS”, „Warunki”, „niniejsze Warunki”, „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy, Współpracy i Gwarancji oraz reklamacji.
 • Poniższe  obowiązania i warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności firmy P.P.H.U. GENESIS DRUK i dotyczą kontrahenta-Klienta , z którym nie zawarto odrębnych umów współpracy.

3. Zakres zawarcia umowy

 • Zamówienie  złożone przez Klienta obowiązuje po pisemnym przesłaniu zamówienia i jego pisemnym potwierdzeniu przyjęcia. Słowne ustalenia pracowników P.P.H.U GENESIS DRUK wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia lub potwierdzenie zamówienia drogą mailową.Zamówienie obowiązuję również drogą mailową przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na inna skrzynkę mailową należącą do firmy P.P.H.U GENESIS DRUK.Nie przyjmujemy zamówień złożonych drogą telefoniczną , jak również żadnych ustaleń telefonicznie.
 • Zleceniodawca odstąpić od zamówienia może do 3 dni roboczych, poniesie wtedy koszty wszelkiej przygotowalni, zakupionych materiałów do produkcji w/w zamówienia, wykonania matryc do druku itp.W późniejszym terminie odstąpienie od zamówienia złożonego w Genesis Druk jest niemożliwe, Zleceniodawca ponosi wtedy pełną odpowiedzialność za złożone zamówienie i pełen koszt zleconej produkcji tego zamówienia.
 • Zamówienia  składane przez nowych odbiorców/Klientów , obowiązuje płatność przy pierwszych 3 transakcjach przedpłata, faktura gotówkowa. Następnie dopiero Kontrahent może wystąpić do działu Księgowego P.P.H.U GENESIS DRUK o przyznanie warunków kredytowych. Przyznanie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu.
 • Jeżeli wiarygodność kredytowa Zleceniodawcy pozostawia jakieś wątpliwości, P.P.H.U GENESIS DRUK ma prawo żądać przedpłaty lub innych zabezpieczeń finansowych lub odstąpić od wykonania zamówienia, nawet już po podpisaniu przyjęcia zamówienia.
 • Późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Zleceniodawcę, włącznie z wynikłymi z tego przestojami maszyn, może zostać obciążony Zleceniodawca.  Jako późniejsze zmiany uważane są także powtórzenia odbitek próbnych, wymaganych przez Zleceniodawcę z powodu błahych odstępstw od powierzonych materiałów.

4. Formy, projekty, wzory i ich koszty

 • Próbne druki lub podobne prace wstępne mogą być wliczone w cenę nawet w przypadku nie otrzymania na daną partię zlecenia.
 • Pobrane przez firmę Genesis Druk materiały służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają w GENESIS DRUK i nie będą zwracane, ani przekazywane osobom trzecim.
 • Projekty, materiały do druku wykonane w naszej firmie , pozostają również naszą własnością i bez naszej zgody nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej.
 • Po wydrukowaniu, nie odpowiadamy za wydruki nie odebrane przez Zleceniodawcę w przeciągu trzech tygodni.
 • Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe uprawniające do wykorzystywania przekazanych Wykonawcy plików zawierających projekt do druku i inne przekazane opracowania, jak również posiada wszelkie prawa majątkowe i niemajątkowe do wszelkich projektów wykonawczych, udostępnionych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu umowy.
 • Druk materiałów reklamowych wykonywany jest przez Wykonawcę z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku oceny dostarczonych przez Zamawiającego projektów i materiałów pod kątem ich poprawności gramatycznej i stylistycznej, ich zgodności z intencjami Zamawiającego, oraz ich przydatności dla osiągnięcia przez Zamawiającego zamierzonego celu gospodarczego. Zamawiający zobowiązuję się i ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną za poprawność przesłanych plików do produkcji
 • Roszczenia osób trzecich, związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem niniejszej umowy, jej przedmiotem lub efektem jej wykonania, obciążają wyłącznie Zamawiającego. Zamawiający poniesie też wszelkie koszty obrony prawnej Wykonawcy przed zgłoszonymi z tego tytułu roszczeniami.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć P.P.H.U GENESIS DRUK ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć nas od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku, ponosi Zleceniodawca.
 • Jeżeli wykorzystanie powierzonych P.P.H.U GENESIS DRUK przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć P.P.H.U GENESIS DRUK ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
 • Zleceniodawca ma obowiązek przeglądać wydruki próbne celem znalezienia błędów w składzie oraz innych uchybień. P.P.H.U GENESIS DRUK nie odpowiada za błędy przeoczone przez Zleceniodawcę.
 • Zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. P.P.H.U GENESIS DRUK nie jest zobowiązany do przesyłania Zleceniodawcy wydruków próbnych w przypadku małych nakładów lub druku na prawach manuskryptu. P.P.H.U GENESIS DRUK nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli nie otrzymamy od Niego wzorca koloru lub jego numeru (np. wg skali Pantone, RAL).
 • Firma P.P.H.U GENESIS DRUK nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zamawiającego kolorów, jeżeli nie otrzymała, przed drukiem, zatwierdzonego podpisem Klienta wzorca koloru jakim jest Cromalin lub inny wiarygodny wydruk (np. proof cyfrowy). Przy złożeniu powtórnego zlecenia na druk tej samej pracy, wymagane jest powtórne dostarczenie wzoru kolorystycznego. Ze względu na różnorodność stosowanych mediów i materiałów, Wykonawca może zażądać ponownej pisemnej akceptacji próby kolorystycznej druku. Tolerancja tonalna jest możliwa do ok. 5% różnicy, P.P.H.U GENESIS DRUK nie ponosi odpowiedzialności za różnice tonalne w tym zakresie zwłaszcza przy ponownym druku tej samej pracy.

5. Terminy dostaw, przesunięcie terminów dostaw, niemożność dostarczenia.

 • Informacje o terminach realizacji i innych danych związanych z plikami i produkcją udziela Biuro Obsługi Klienta P.P.H.U GENESIS DRUK (tel. +48 516-805-365).
 • Termin realizacji zleceń rozpoczyna się od dnia wyjaśnienia wszystkich szczegółów zlecenia, jak również dostarczenia wymaganych materiałów. Termin dostawy wydłuża się o czas w przeciągu, którego Zamawiający opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmienił zakres zlecenia.
 • Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i których nie byliśmy przyczyną, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizację również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. Niezwłocznie informujemy Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Zamawiający może żądać od nas wyjaśnienia, czy chcemy wycofać się z umowy czy też zrealizować dostawę w przeciągu określonego czasu. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku naszej zwłoki w udzieleniu wyjaśnień. Roszczenia za powstałe szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 • Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane naszą winą nie może przekraczać 5% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.
 • Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Zamawiający nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Zamawiający . 
 • Żadna ze stron Warunków/Umowy nie odpowiada wobec drugiej za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna.

6. Wysyłka i przejęcie ryzyka

 • Dodatkowe ubezpieczenie wysyłki na czas transportu realizujemy tylko na wyraźne życzenie i koszt Zamawiającego.
 • Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Zamawiającego. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.
 • Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Zamawiający może wybrać firmę spedytorską lub przewoźnika.

7. Ceny - zapłata

 • Ceny podane są zawsze netto, należy doliczyć 23% stawki VAT.
 • W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki określone umową.
 • Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki - możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.
 • Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 • Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 • Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 • Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.
 • Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.
 • Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, firma Genesis Druk może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. P.P.H.U Genesis Druk  może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec P.P.H.U Genesis Druk stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez P.P.H.U Genesis Druk od umowy.
 • W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych tzw. potrąceń. 

8. Zastrzeżenie prawa własności

 • Towar dostarczany Zamawiającemu pozostaje własnością P.P.H.U Genesis Druk do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży ustalonej w momencie dokonywania zamówienia.

9. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja

 • Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek / braków, cech / jakościOczywiste braki należy reklamować w P.P.H.U GENESIS DRUK w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.
 • Podstawą reklamacji jest zwrot całości reklamowanego towaru na koszt P.P.H.U GENESIS DRUK do siedziby firmy.
 • W przypadku uznanych reklamacji P.P.H.U GENESIS DRUK może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
 • W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
 • Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
 • W przypadku reprodukcji kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. Taka sama zasada odnosi się do porównania odbitek próbnych z drukiem nakładu.
 • W przypadku druku na powierzonych nam przez Państwa materiałach, nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 • Firma GENESIS DRUK zwróci koszt wydruków niespełniających warunków podanych w tej gwarancji, zgodnie z harmonogramem odszkodowań tj. 1/12 za każdy miesiąc poniżej okresu, który przewiduje gwarancja.

10. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Zleceniodawca zwolnił Zleceniobiorcę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.
 • Majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych, udostępnionych Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu umowy, pozostają własnością Zamawiającego.

11. Miejsce wykonania, Sąd właściwy i obowiązujące prawo

 • Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 • Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej. 
 • Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 • Wyłącznym Sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Łodzi.